Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2013

sempiterna
sempiterna
Bólu z bólem nie powinno się nigdy przeciw sobie stawiać. Każdy ból jest sam w sobie, jedyny.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
sempiterna
Reposted fromgranini granini
6276 f580
Reposted fromYggry Yggry
sempiterna
tl;dr
Reposted fromnekobasu nekobasu
sempiterna
Wydaje nam się nieraz, że jesteśmy samotni wtedy, kiedy odchodzą od nas ludzie. Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.

— Jan Twardowski
Reposted fromdygoty dygoty
sempiterna
6356 1672
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern

February 06 2013

sempiterna
8650 46a5
Reposted fromDamcijedzenie Damcijedzenie

April 18 2012

sempiterna
8893 3939
Reposted fromwillhan willhan viatomash tomash
sempiterna
5686 5c09
Reposted fromkanikani kanikani

April 13 2012

sempiterna
Reposted fromzachlanny zachlanny

March 02 2012

sempiterna
Reposted fromchutzpah chutzpah

February 28 2012

sempiterna
6590 d77d
Reposted fromloleq80 loleq80 viaXavax Xavax

February 24 2012

sempiterna
9818 5379
Reposted fromkanikani kanikani
sempiterna
9835 80c3
Reposted fromkanikani kanikani
sempiterna
9859 b35b
Reposted fromkanikani kanikani
sempiterna
sempiterna
sempiterna
sempiterna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...